Košík:
...

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ve formatu .PDF

1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah mezi objednávateľom a Singularity, s.r.o., s miestom podnikania Nám. slobody 7, Michalovce, PSČ 071 01, IČ 36215589 (ďalej len „zhotoviteľ“).


2.    Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká zhotoviteľovou akceptáciou objednávky zadanej objednávateľom. Pokiaľ nie je objednávka z akéhokľvek dôvodu akceptovaná, zmluva nevznikla.


3.    Objednávateľ robí objednávku zásadne prostredníctvom e-mailu za použitia kontaktných údajov uvedených na stránkach http://www.hologram-vyroba.sk/kontakty.php, pričom odoslaním objednávky je objednávateľ viazaný. Obchod a príjem objednávok sa vykonáva na serveri technickej špecifikácie prevádzkovanom na serveri http://www.hologram-vyroba.sk, kde sú konkretizované tiež technické špecifikácie ponúkaných produktov.Zhotoviteľ následne prijatú objednávku akceptuje e-mailovou správou.


4.    Rovnaké účinky má objednávka odovzdaná zhotoviteľovi osobne v prevádzke zhotoviteľa na adrese Nám. slobody 7, 07101 Michalovce.


5.    Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa riadi hmotným právom Slovenskej republiky, najmä obchodným zákonníkom, ďalej potom dojednaniami obsiahnutými v potvrdenej objednávke, alebo zmluve o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a dojednaniami obsiahnutými v týchto všeobecných obchodných podmienkach.


6.    V prípade, že by niektoré ustanovenia obsiahnuté v potvrdenej objednávke, alebo zmluve o dielo bolo nezlučiteľné s dohodou obsiahnutou v týchto všeobecných obchodných podmienkach, má prednosť dojednanie v potvrdenej objednávke, alebo zmluve o dielo; dojednanie obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach sa v takom prípade nepoužije.


7.    Ak by dojednanie obsiahnuté v potvrdenej objednávke, alebo zmluve o dielo pripúšťalo dvojaký výklad, z ktorých jeden by bol zlučiteľný s textom všeobecných obchodných podmienok a druhý nie, použije sa ten výklad, ktorý je s textom týchto všeobecných obchodných podmienok zlučiteľný.


8.    Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanej dobe, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Ak nevyplýva zo zmluvy alebo z povahy diela niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.


9.    Dielom je zhotovenie holografických alebo vinylových ochranných či reklamných prvkov (ďalej len "dielo"). Podrobnejšie špecifikácie diela, vrátane typu a množstva holografických samolepiek, termínu dodania, rovnako ako určenie ceny a platobných podmienok, sú obsiahnuté v potvrdenej objednávke alebo zmluve o dielo.


10.    V prípade, že objednávateľ požaduje zhotovenie diela podľa individuálneho návrhu, sú obe strany povinné postupovať podľa "Postupu zákazkovej výroby hologramu a vinylových samolepiek", ktorý je zverejnený na internetových stránkach http://www.hologram-vyroba.sk/vas_navrh.php a je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.


11.    Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo v zmysle ustanovenia § 554 odsek 2 Obchodného zákonníka jeho riadnym ukončením a odovzdaním prvému dopravcovi, ktorý má uskutočniť prepravu do miesta určeného objednávateľom v objednávke alebo v zmluve.


12.    Termín dokončenia diela - vzhľadom k technologickej náročnosti a združovania jednotlivých zákaziek do čiastkových výrobných fáz (mastering, kópia nahrávky, lisovanie, rezanie, sieťotlač...) bude dielo dokončené v rozmedzí 15 až 30 dní (podľa aktuálneho vyťaženia výrobných kapacít) od potvrdenia objednávky.


13.    Vlastníkom diela sa stáva zhotoviteľ. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa úplným zaplatením ceny za dielo.


14.    Dielo je zasielané na dobierku službou Slovenská pošta. Poštovné a balné je v prípade odoslania v Slovenskej republiky 5, - EUR, v prípade odoslania do zahraničia je cena poštovného a balného kalkulovaná pre každú zásielku zvlášť podľa rozmerov, hmotnosti a miesta určenia zásielky.


15.    Zhotoviteľ vykoná vloženie grafickej predlohy diela do svojej databázy, v ktorej bude grafická predloha diela uchovaná. S archiváciou grafických dát objednávateľ súhlasí.


16.    Objednávateľ súhlasí so spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov zhotoviteľom v rozsahu potrebnom pre splnenie záväzku zhotoviteľa vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu.


17.    Akýkoľvek právny úkon smerujúci k zmene, alebo zániku zmluvy musí byť urobený výlučne písomnou formou.


18.    Od zmluvy o dielo je možné odstúpiť výlučne z dôvodov stanovených právnymi predpismi.


19.    Výlučnú zodpovednosť za oprávnenosť používania názvov a znázornenie vyobrazených na diele nesie objednávateľ.


20.    Objednávateľ výslovne prehlasuje, že je oprávnený užívať všetky názvy či grafické znázornenia (napr. loga), ktorých zobrazenie na diele žiada. Toto vyhlásenie sa týka najmä tých prípadov, keď sú tieto názvy či znázornenie akýmkoľvek spôsobom chránené (napr. ako ochranné známky alebo priemyselné vzory rovnako ako v prípade, keď požívajú akékoľvek iné právnej ochrany vrátane ochrany podľa autorského práva a práva proti nekalej súťaži).


21.    Zhotoviteľ je oprávnený po úspešnom vykonaní diela uviesť fotografiu vytvoreného diela v zozname svojich referencií na webových stránkach http://www.hologram-vyroba.sk/reference.php aa vo svojich propagačných materiáloch.


22.    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo nebude za žiadnych okolností poskytnuté ani predané žiadnej tretej osobe. V rovnakom režime sa bude zaobchádzať s podkladmi pre výrobu diela, ktoré boli zhotoviteľovi odovzdané objednávateľom.


23.    V prípade, že na diele majú byť podľa zadania objednávateľa uvádzané štátne symboly, názvy štátov, územných celkov, orgánov štátnej správy či samosprávy, prípadne akákoľvek označenie, ktoré sú oprávnené užívať iba orgány štátnej správy či samosprávy, zaväzuje sa objednávateľ k tomu, že takéto dielo bude používať výlučne za podmienok a spôsobmi, ako je takéto používanie povolené príslušnými právnymi predpismi.Všeobecné obchodné podmienky ve formátu .PDF

Adresa
Hologram-výroba.sk
Nám. slobody 7
07101 Michalovce
Zobraziť na mape

Kontakt
info@hologram-vyroba.sk
+421948722224
+421566441225
Otváracia doba
Po-Pia: 8:00 - 17:00
So-Ne: zatvorené